《XiunoPHP 4.0开发手册》数组增强arrlist_multisort()

XiunoPHP数组增强函数arrlist_multisort()

arrlist_multisort($arrlist,$col,$asc=TRUE)

【功能】

对二维的关联数组进行排序。一般应用在对从数据库中取出来的二维数组进行排序。

【参数】

$arrlist:二维关联数组
$col:排序的列
$asc:是否为升序,TRUE:升序;FALSE:倒序

【用例】 

<?php
		$conf=include './conf.php';include './xiunophp/xiunophp.php';
		$data=array();

		$data[]=array('volume' =>67, 'edition' =>2);
		$data[]=array('volume' =>86, 'edition' =>1);
		$data[]=array('volume' =>85, 'edition' =>6);
		$data[]=array('volume' =>98, 'edition' =>2);
		$data[]=array('volume' =>86, 'edition' =>6);
		$data[]=array('volume' =>67, 'edition' =>7);
		$r=arrlist_multisort($data, 'edition',TRUE);

		print_r($r);

/*结果: 
Array ( 
		[0]=>Array([volume]=>86[edition]=>1)
		[1]=>Array([volume]=>67[edition]=>2)
		[2]=>Array([volume]=>98[edition]=>2)
		[3] => Array([volume] => 85[edition] => 6)
		[4] => Array([volume] => 86[edition] => 6)
		[5] => Array([volume] => 67[edition] => 7)
)
*/
?>

稿源:TechTMT.Com整理!

上一篇
下一篇

相关文章

聚合阅读

微信 WeChat新浪微博TwitterTelegram搜索linkclock